4 loại tài khoản Gold Supplier và các quyền cơ bản của 4 loại tài khoản là gì ?

9 Th9, 2019|Tin Tức|

4 LOẠI TÀI KHOẢN GOLD SUPPLIER VÀ CÁC QUYỀN CƠ BẢN CỦA 4 LOẠI TÀI KHOẢN LÀ GÌ ? Khi trở thành Gold Supplier bạn có 1 Main Account và quyền tạo thêm tối đa 5 Sub-Account, Có nghĩa là một Gold Supplier có tối đa 6 nhân sự. Trong đó, Main Account sẽ trở [...]