Triển khai thực hiện Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi theo EVFTA

Mục Lục

Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi các cục hải quan tỉnh thành phố thực hiện Nghị định 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ ban hành Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (sau đây gọi tắt là Hiệp định EVFTA) giai đoạn 2020-2022 có hiệu lực kể từ ngày 18/9/2020.

Để triển khai các quy định tại Nghị định này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất.

Theo đó, đối với hàng hóa XK từ Việt Nam được NK vào các lãnh thổ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị định 111/2020/NĐ-CP, tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan thực hiện kê khai và áp dụng thuế suất thuế XK theo quy định tại Phụ lục 1- Biểu thuế XK theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ.

Đối với hàng hóa NK đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 111/2020/NĐ-CP, người khai hải quan thực hiện kê khai mã Biểu thuế B25 trên tờ khai NK để được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt EVFTA quy định tại Phụ lục 2 của Nghị định.

Liên quan đến xử lý tiền thuế nộp thừa đối với các lãnh thổ thuộc Liên minh châu Âu. Trong đó, đối với hàng hóa XK tại các tờ khai đăng ký từ ngày 1/8/2020, trong – thời hạn 1 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai XK, trường hợp người khai hải quan nộp đầy đủ chứng từ chứng minh hàng hóa đáp ứng quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 4 Nghị định 111/2020/NĐ-CP, đã thực hiện khai bổ sung để áp dụng mức thuế suất thuế XK ưu đãi theo Hiệp định EVFTA thấp hơn thì cơ quan Hải quan xử lý tiến thuế nộp thừa theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 4 Nghị định 111/2020/NĐ-CP và khoản 64, khoản 65 Điều 1 Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Đối với hàng hóa NK từ các nước thuộc lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định 111/2020/NĐ-CP, Công quốc An-đô-ra, Cộng hòa San Ma-ri-ô và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (hàng hóa NK từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước) đăng ký các tờ khai hải quan từ ngày 1/8/2020 đến trước thời điểm nghị định có hiệu lực, trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt quy định tại điểm a, điểm c khoản 3 Điều 5 Nghị định này và đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn thì người khai hải quan thực hiện khai bổ sung để được áp dụng thuế suất NK ưu đãi đặc biệt EVFTA và được xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 111/2020/NĐ-CP và khoản 64, khoản 65 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Người khai hải quan nộp công văn đề nghị xử lý số tiền thuế NK nộp thừa theo mẫu số 27/CVĐNHNT/TXNK ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC, đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định EVFTA.

Đối với Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len, Tổng cục Hải quan cho biết, việc xử lý số tiền nộp thừa chỉ áp dụng đối với hàng hóa XK từ Việt Nam vào Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len và hàng hóa NK vào Việt Nam từ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len cho các tờ khai phát sinh trong giai đoạn từ ngày 1/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định EVFTA, kiểm tra mức thuế suất thuế XK ưu đãi, thuế NK ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Nghị định 111/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, trường hợp hàng hóa XNK đáp ứng đủ các điều kiện áp dụng thuế suất thuế XK ưu đãi và thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA thì thực hiện xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các chi cục và tuyên truyền rộng rãi tới các DN thực hiện thống nhất theo hướng dẫn trên.

Nguồn: Hải quan Online 

Facebook
Telegram
Pinterest
Skype

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0915 611 366

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn!